تماشا کنید/محیط کسب و کار در کارآفرینی اینترنتی

. پیش از شروع هر کسب و کاری لازم است شناخت کاملی از محیط کسب و کارمان داشته باشیم. یعنی عواملی را که مستقیم بر کسب مار تاثیر می گذارند، اما از کنترل ما خارج هستند را بشناسید. این فیلم ۳ دقیقه ای را که بخشی از دوره کارآفرینی اینترنتی است مشاهده کنید..   دوره[…]