۷ ویژگی مذاکره‌کننده موفق در مقایسه با مذاکره‌کننده معمولی

در این مطلب سعی شده‌است تا ابعاد اصلی یک مذاکره موفق با تاکید بر ویژگی‌های فرد مذاکره‌کننده مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اتخاذ استراتژی مذاکره بر حسب شرایط طرفین مذاکره و نیز موضوع مذاکره می‌‍‌بایست اقتضایی انتخاب گردد. مذاکره‌کننده موفق چگونه برنامه‌ریزی می‌کند؟ مطالعه و نظرسنجی از مذاکره‌کنندگان نشان داده‌است که مذاکره‌کنندگان موفق در[…]