12 مهر

7 ویژگی مذاکره‌کننده موفق در مقایسه با مذاکره‌کننده معمولی

در این مطلب سعی شده‌است تا ابعاد اصلی یک مذاکره موفق با تاکید بر ویژگی‌های فرد مذاکره‌کننده مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اتخاذ استراتژی مذاکره بر حسب شرایط طرفین …