09 شهریور

کارگاه ترکیبی آنلاین و حضوری در بندرعباس با اساتید آکادمی مجازی ایرانیان

BUSINESS SHARKS  این بار در بندرعباس   (افزایش درآمد با استفاده از تکنولوژی) از تکنولوژی غفلت نکنیم درباره دوره: کارگاه بین المللی Business Sharks متشکل از ۴ جلسه آنلاین و ۳ …