01 تیر

هشت دلیل خیلی ساده که چرا باید از رویدادهای کارآفرینی حمایت کرد

محمد آکوچکیان – این روزها بازار برگزاری برنامه های مرتبط با استارتاپ یا رویداد کارآفرینی در کشور داغ است. استارتاپ ویکند، روشن شو، هم نت و … تعداد از مشهورترین این …