دروس MBA ترم 1 دوره آنلاین

ردیف

عناوین درس و مدرس

ساعت اعتبار

1
رهبری استراتژیک کسب و کاررهبری تغییر و عبور از مقاومت در برابر تغییر
هموار سازی ساختار سازمانی
چرخش استراتژیک
مدرس: محمد آکوچکیان (رزومه)
35
2
بازاریابی و مدیریت بازار
برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
مدیریت رفتار مصرف کننده
مدرس: استاد عبدالرسول تقوائی (رزومه)
25
3
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
اصول حسابداری برای مدیران
مدرس: استاد داوود محمدی ها
32
4
مدیریت منابع انسانی
رفتار سازمانی
مدرس: خانم دکتر زهرا طلاوری
48

دروس MBA ترم 2 دوره آنلاین

1
مدیریت استراتژی کسب و کار
مدیریت زنجیره ارزش
استراتژی توسعه و آنالیز صنعت
استراتژیهای عمومی
استراتژی اقیانوس آبی
مدرس: دکتر مسعود رضائی سامان کندی (رزومه)
48
2
توانمندیهای مدیریتی در سخنرانی
اصول مذاکرات تجاری
مدرس: مهندس اشکان صادقی
30
3
کارآفرینی اینترنتی (1)
مدیریت استراتژی کسب  و کار اینترنتی (1)
بازاریابی اینترنتی (1)
مدرس: دکتر علی خادم الرضا (رزومه)
40

دروس MBA ترم 3 دوره آنلاین

2
مدیریت عملیات
استراتژی عملیات در محیط جهانی
مدیریت زنجیره تامین
Just in Time & Learn Operation
مدرس: مهندس صابر میرزائی (رزومه)
35
3
درس گرایشی
35

دروس گرایشی (فقط گرایش مربوطه آن را می گذراند)

گرایش مدیریت استراتژیک
تفکر استراتژیک
یادگیری تحلیل تحولات جهانی
مدلهای شکل گیری تفکر استراتژیک
تفکرات استراتژیک پیوندی
تبدیل تفکر استراتژیک به برنامه استراتژیک
مدرس: محمد آکوچکیان (رزومه)
35
گرایش مدیریت بازاریابی
بازاریابی تخصصی بر اساس بازاریابی نسل سوم
اصول برندسازی ومدیریت برند
مدیریت توسعه محصول
مدیریت ارتباط با مشتری
تجارت الکترونیک و بازاریابی دیجیتال
بازاریابی محتوا
مدرس: استاد عبدالرسول تقوائی (رزومه)
35
گرایش مدیریت پروژه
مدیریت پروژه
مدیریت یکپارچه
مدیریت دورنما، زمان، هزینه و کیفیت پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات، ریسک و ذی نفعان پروژه
مدرس: مهندس حمید مصلحی (رزومه)
35
گرایش مدیریت نوآوری
رهبری نوآوری برای خلق محصول ناب
اصول خلق محصول ناب در کلاس جهانی
استراتژیهای خلق محصول ناب
چرخه خلق محصول و ایجاد مزیت رقابتی
تبدیل ایده به محصول ناب
ایجاد جریان تحول توسط محصول در بازار جهانی
35
گرایش تجارت اینترنتی
کارآفرینی اینترنتی پیشرفته
بازاریابی محتوا
راه اندازی وب سایت تجارت اینترنتی
بازاریابی شبکه های اجتماعی
استراتژی کسب و کار اینترنتی
تولید محتوای الکترونیکی
50