طبیعی است که با امکانات علمی و فنی گسترده ای که برای داوطلبان این دوره در نظر گرفته ایم، مسائل مالی را فراموش نکرده باشیم. برای شما دو نوع تسهیلات مالی مناسب جهت پرداخت در نظر گرفته ایم:
روش اولشما می توانید مبلغ قابل پرداخت خود را به صورت نقدی پرداخت نمائید و 5 درصد تخفیف نیز به عنوان هدیه از ما دریافت نمائید.

روش اول = پرداخت نقدی + 5 درصد تخفیف

روش دومشما می توانید مبلغ قابل پرداخت خود را به صورت اقساط در طول دوره پرداخت نمائید.

روش دوم = پرداخت قسط در شش ماه