برنامه دروس MBA و اساتید دوره آنلاین MBA

 

نتیجه نظرسنجی و امتیاز دهی فروردین 96 از دانشجویان دوره های 18 و 19 و 20 درباره برخی دروس MBA و اساتید دوره آنلاین MBA را ببینید.
برنامه دروس MBA و اساتید دوره آنلاین MBA

.

 

.

دروس MBA ترم 1 دوره آنلاین

ردیف

عناوین درس

ساعت اعتبار

1
رهبری استراتژیک کسب و کاررهبری تغییر و عبور از مقاومت در برابر تغییر
هموار سازی ساختار سازمانی
چرخش استراتژیک
35
2
بازاریابی و مدیریت بازار
برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
مدیریت رفتار مصرف کننده
25
3
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
اصول حسابداری برای مدیران
32
4
مدیریت منابع انسانی
رفتار سازمانی
48

دروس MBA ترم 2 دوره آنلاین

1
مدیریت استراتژی کسب و کار
مدیریت زنجیره ارزش
استراتژی توسعه و آنالیز صنعت
استراتژیهای عمومی
استراتژی اقیانوس آبی
48
2
توانمندیهای مدیریتی در سخنرانی
اصول مذاکرات تجاری
30
3
کارآفرینی اینترنتی
مدیریت استراتژی کسب  و کار اینترنتی
بازاریابی اینترنتی
40

دروس MBA ترم 3 دوره آنلاین

1
بازاریابی تخصصی
نسل سوم بازاریابی
35
2
مدیریت عملیات
استراتژی عملیات در محیط جهانی
مدیریت زنجیره تامین
Just in Time & Learn Operation
35