برنامه درسی و اساتید

خرداد ۱, ۱۳۹۵

 

نتیجه نظرسنجی و امتیاز دهی اردیبهشت ۹۵ از دانشجویان دوره های ۱۶ و ۱۷ درباره اساتید ترم ۱ و ۲ را ببینید.

.

 

.

ترم ۱

ردیف

عناوین درس

تعداد واحد

۱
رهبری استراتژیک کسب و کار
رهبری تغییر و چرخش استراتژیک
۲
۲
بازاریابی و مدیریت بازار
۲
۳
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
۲
۴
مدیریت منابع انسانی
رفتار سازمانی
۲
۵
پروژه جامع درسی
۱

ترم ۲

۱
مدیریت استراتژی کسب و کار
۲
۲
توانمندیهای مدیریتی در سخنرانی
اصول مذاکرات تجاری
۲
۳
کارآفرینی اینترنتی
۲
۴
مدل تکمیلی مدیریتی
۱

ترم ۳

۱
پایان نامه – ICP برای خلق مدلهای مدرن کسب و کار و مشارکت در پروژه های کشورهای در حال توسعه
۳
۲
مدیریت عملیات
۲
۳
درس گرایشی
۳

برنامه های تکمیی دوره

۱
MBA Sharks  – یک کارگاه عملی حضوری – یک بار در طول دوره بصورت الزامی
۴

دروس گرایشی (فقط گرایش مربوطه آن را می گذراند)

۱
تفکر استراتژیک
۳
۲
بازاریابی تخصصی بر اساس نسل سوم
۳
۳
مدیریت پروژه
۳
۴
رهبری نوآوری برای تولید محصول
۳
۵
مدیریت سلامت
۳