نفیسه وکیلی

_______________________________________
سوابق تحصیلی
 1. دیپلم انسانی: 1379
 2. کارشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی: 1381-1385
 3. کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی: 1387-1389
سوابق شغلی
 1. عارضه یابی شرکت مخابرات اصفهان :1384-1385
 2. عارضه یابی و ارائه طرحهای آموزشی شرکت اتوبوس رانی اصفهان : 1388-1389
 3. عارضه یابی و ارائه طرحهای طرحهای آموزشی شرکت  احیا سپاهان : 1389
 4. مسئول پژوهش موسسه روانشناسی ص/س فرایند 1390-1391
همایش ها Conference
 • همایش ملی یافته های نودر روانشناسی ،اسفند 1388،اهواز
National Conference on Psychology,s new findings .AhvaZ ,Autumn 2009.
((رابطه مولفه های سبک رهبری تحول گرا با عملکرد شغلی ، رفتارهای مدنی- سازمانی و تعهد عاطفی))
Relation between components of transformational leadership Style with organizational citizenship nehavior, affective commitment and job performance
 • همایش ملی یافته های نودر روانشناسی ،اسفند 1391،اهواز
National Conference on Psychology,s new findings .AhvaZ ,Autumn 2013.
((رابطه مؤلفه های سلامت روانشناختی محیط کار با ابعاد عدالت سازمانی))
The relationship between, psychological healthy workplace components and organizational justice dimensions
نگاشته ها Article
 1. نقش ویژگیهای شغل ،رهبری تحولی و دشواری هدف در عملکرد کارکنان، فصلنامه علمی –پژوهشی دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، شماره 39، بهار 1388.
The role of job characteristics , transformational leadership and goal difficulty on employees , performance. Knowledg &Research in applied psychology. No.39,spring 2009.
 1. رابطه عدالت رویه ایی و توزیعی با رضایت از مزایا و نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمان. فصلنامه علمی –پژوهشی راهبرد فرهنگ، شماره 7،پاییز 1388.
The releationship between procedural & distributive justice with benefits satisfaction & moderating role of organizational culture. Journal of Knowledg &Research ,Strategy for culture  .No.7,Autumn 2009.
 1. نقش واسطه ایی غنی سازی شغل در رابطه مولفه های رهبری تحول گرا با تعهد عاطفی  کارکنان. مجله علمی –پژوهشی مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ،شماره 12،تابستان 1389.
The mediating role of job enrichment in relations between transformational leadership components with Perssonel,s affective commitment. Journal of industrial management faculty of humanities Islamic azad university of sanandaj.No.12,summer 2010.
 1. نقش تعدیل کننده دشواری هدف در رابطه بین رهبری تحولی با رفتار مدنی- سازمانی و تعهد عاطفی. در دست چاپ.
The moderator role of goal difficulty in relations between transformational leadership with organizational citizenship behaviors and effective commitment.
 1. نقش واسطه ایی غنی سازی شغل در رابطه مولفه های رهبری تحول گرا با رفتارهای مدنی سازمانی .در دست چاپ.
The mediating role of jon enrichment in relation between transformational leadership components with organizational citizenship behavior.
تشویق ها و تقدیرها
 • کسب رتبه اول در میان فارغ التحصیلان .
Obtained the first grade with the overall
 • عضویت نظام روانشناسی و مشاوره ایران
Joinn the Iranian psychology and counseling
فعالیتهای متفرقه
گذران دوره های کامپیوتر ICDL
مسلط به office
نرم افزار spss20,Nvivo,Amos
مهارتهای زبان
پارسی:زبان مادری
انگلیسی:گفتار،شنیدار،نوشتار در حد خوب