شیرین نیری

_______________________________________

سوابق تحصیلی
1357: دیپلم تجربی
1376-1380: کارشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی
137-1389: کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی
سوابق شغلی
1382-1385: مسئول روابط عمومی شرکت تامکو
1385-1388: مسئول آموزش شرکت سبز بنای استوار
1388-1389: مشاور مدیرعامل در شرکت بلندآسمان آسپا
سوابق تدریس
1386:برگزاری کلاس مدیریت استرس در شرکت تولیدی چدن سازان
1388:نیازسنجی آموزشی در شرکت سبز بنای استوار
برگزاری کلاسهای آموزشی اصول سرپرستی
برگزاری کلاسهای آموزشی رفتار سازمانی
برگزاری کلاسهای آموزشی مهارتهای ارتباطی
1389:برگزاری کلاس آموزشی فرسودگی شغلی در شرکت تولید چدن سازان
1389:انجام تست هوش هیجانی در شرکت سنگین کاران
برگزاری کلاس خلاقیت
1389:برگزاری کلاس آموزشی مدیریت زمان در شرکت بلند آسمان آسپا
1389:برگزای کلاس آموزشی اصول مدیریتی در شرکت زمزم اصفهان
برگزاری کلاس بهداشت روانی درمحیط کار
1389-1390:تدریس در دانشگاه علمی -کاربرد ی خانه کارگر اصفهان
تدریس بهداشت روانی
تدریس روانشناسی عمومی
1390:تدریس دوره های کوتاه مدت شهرداریهای اصفهان
تدریس تکریم ارباب رجوع
تدریس اخلاق اداری و مناسبات اداری
1390:تدریس در دانشگاه علمی -کاربردی همیاریهای شهرداریهای اصفهان
تدریس کارآفرینی
1390:مدرس آموزش در صنایع فنی وحرفه ای استان اصفهان
تدریس بهداشت روانی در محیط کار در شرکت کامور
همایش ها
همایش ملی یافته های نودر روانشناسی ،اسفند 1388،اهواز
((نقش ترکیبی ارزشهای سازمانی،رهبری اخلاق مدارو ارزشهای اخلاقی بررفتارهای انحرافی سازمانی))
نگاشته ها
نقش ارزشهای اخلاقی و رهبری اخلاق مدار بر کاهش تنش شغلی کارکنان،فصلنامه علمی – پژوهشی اخلاق در علوم و فن آوری،سال پنجم شماره3-4 ،پائیز 1389
رابطه ارزشهای سازمانی با استرس شغلی ،فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی سازمانی ،مجله علمی _پژوهشی ،مجله دانش و پژوهش در روانشناسی ،شماره 42 ،1388
مدل پیشگیری از استرس شغلی ،فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی از طریق مدیریت ،رهبری و ارزشهای اخلاقی ،مجله علمی – پژوهشی ،فصلنامه روانشناسی کاربردی ،شماره 1،بهار 1389
رابطه ارزشهای سازمانی و اخلاقی در رهبری اخلاق مدار با استرس و فرسودگی کارکنان،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی ،1389
تشویق ها و تقدیرها
تقدیرنامه در سومین جشنواره دانشجویان مخترع،مبتکرو نوآور دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال 1389 در بخش پایان نامه های طرح شده.
1389 :رتبه سوم رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی در وردیهای سال 1387
مدارک و گواهینامه ها
1387:مهارتهای بازاریابی ورزشی از باشگاه ورزشی-فرهنگی فولاد مبارکه سپاهان
عضویت در انجمن روانشناسی ایران
عضویت نظام روانشناسی و مشاوره ایران
فعالیتهای متفرقه
1379:گذران دوره های کامپیوتر ICDL
1380:دریافت مدرک مربیگری درجه 3 بسکتبال
1381:دریافت مدرک داوری درجه 3 بسکتبال
1376-1380:مربیگری تیمهای ورزشی مدارس استان اصفهان
1387:سرپرست تیم بسکتبال دسته یک باشگاه ورزشی فولاد مبارکه
مهارتهای زبان
پارسی: زبان مادری
انگلیسی: گفتار،شنیدار،نوشتار در حد پیشرفته
فرانسه: گفتار،شنیدار،نوشتار در حد متوسط