رزومه آقای دکتر محمد رفیعی نیا

تیر ۲۰, ۱۳۹۵

محمد رفیعی نیا

________________________________________________________________

PERSONAL INFORMATION

Date of Birth: December 24, 1975
Nationality: Iranian
Marital status: Married

CURRENT STATUS

Biomedical Engineering (Biomaterial), Department of Medical Engineering, School of Medicine, Esfahan University of Medical Sciences

EDUCATIONAL BACKGROUND

۲۰۰۱ – ۲۰۰۷ PhD in Biomedical Engineering: Biomaterial (Drug Delivery Systems)
Amirkabir University of Technology

۱۹۹۸ – ۲۰۰۱ MSc in Biomedical Engineering: Biomaterial
Amirkabir University of Technology

۱۹۹۴ – ۱۹۹۸ BSc in Material Engineering: Metal Casting
Isfahan University of Technology

PROFESSIONAL EXPERIENCES

۲۰۰۸ – EDO member

۲۰۰۸ – Invited to serve as a Member of Scientific Committee and Reviewer of ICBME 2008
Iran

۲۰۰۸ – library member

۲۰۰۷ – Invited to serve as a Reviewer of ISPST 2007
Sharif University of Technology

Invited to serve as a Reviewer of ICEE 2009
Tehran-IRAN
Isfahan university of medical sicence

۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ Invited to serve as a Reviewer of BioMED 2008
The Sixth IASTED International Conference on Biomedical Engineering

۲۰۰۳ – ۲۰۰۷ Manager of Tissue Engineering laboratory
Amirkabir University of Technology

RESEARCH PROJECTS

A Study about Extraction of Hyaluronic Acid from Cockscomb
Members: Mohammad Rafienia, Fariba Orang, Hamid Mirzadeh
Authority: Amirkabir University of Technology

۲۰۰۵ – ۲۰۰۷ Manufacture of In situ Forming Systems based on PLGA as corticosteroid Drugs Delivery System
Members: mohammad Rafienia, Hamid Mirzadeh, Hamid Mobedi, Ahmad Jamshidi
Authority: Iran Polymer and Petrochemical Institute

۲۰۰۳ – ۲۰۰۴ Synthesis and characterization of Polyurethane Biomedical Grade for Medical Applications
Members: Mohammad Rafienia, Fariba Orang
Authority: Amirkabir University of Technology

۲۰۰۰ – ۲۰۰۴ Strategic Research about applications of Controlled Release Technology in Drug, Food and Agriculture Industries
Members: Mohammad Rafienia, Shahriar Sharifi, Dr. Rafie, Amin mansur
Authority: Ministry of Science, Research and Technology

۲۰۰۱ – ۲۰۰۳ Investigation of Effects of Porosity and Morphology on Release Behavior of Biological Agents from Polyurethane Microspheres
Members: Mohammad Rafienia, Fariba Orang
Authority: Amirkabir University of Technology

عضو شورای پژوهشی طرح های آزاد ۲۰۰۸ – ۲۰۱۰ عضو شورای پژوهشی طرح های آزاد ۲۰۰۸ – ۲۰۰۸ Refereeing

TEACHING EXPERIENCE

۲۰۰۷ رسم فنی ۲
ارتوپدی فنی

مهندسی پزشکی

ارتوپدی فنی

مهندسی پزشکی (بیومتریال)

مهندسی پزشکی (بیومتریال)

PUBLICATIONS

A) CONFERENCES

SIMULATION OF BETAMETHASONE RELEASE PROFILES FROM IN SITU FORMING SYSTEMS BASED ON PLGA
Conference: Biomaterials Asia 2009. 2009; (Poster)
Authors: Saman Hossein Sarraf, Ehsan Marzbanrad, Hamid Mobedi, Mohammad Rafienia, Hamid Mirzadeh, Ahmad Jamshidi

SIMULATION OF BETAMETHASONE RELEASE PROFILES FROM IN SITU FORMING SYSTEMS BASED ON PLGA
Conference: 32nd Conference of the Canadian Medical and Biological Engineering Society (CMBEC32). 2009; (Speech)
Authors: Saman Hossein Sarraf, Ehsan Marzbanrad, Hamid Mobedi, Mohammad Rafienia,Hamid Mirzadeh,Ahmad Jamshidi

Application of Artificial Neural Network in Prediction of Betamethasone Release Profiles from an in Situ Forming System Based on the Biodegradable Polymer (PLGA75/25)
Conference: Biomedical Engineering 2008 ((BioMed 2008). 2008; (Speech)
Authors: mohammad Rafienia, Mahmud Amiri, Hamid Mirzadeh

Effect of Freezing and Thawing Process on Betamethasone Release from Polyvinyl alcohol Nanospheres
Conference: Nanocomposite materials. 2008; (Poster)
Authors: Shahin Bonakdar, Seyed Ali Poursamar, Mohammad Rafienia, Motahareh Hosseini, Mohammad Ali Shokrgozar

Conference: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران. ۲۰۰۸; (Speech)
Authors: محمد رفیعی نیا، محمدحسین محمدی فریدن

سنتز و ارزیابی اسفنج ژلاتینی جاذب خون با استفاده از شبکهای کننده کربو دیایمید برای مصارف جراحی
Conference: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران. ۲۰۰۸; (Speech)
Authors: محمد رفیعی نیا، مریم کبیری، رعنا ایمانی و شاهین بنکدار

A Comparative Study of Physical-Mechanical Properties, Cytotoxicity and Platelet Adhesion of Biomedical Polyurethane Elastomers
Conference: ISPST 8th International Seminar on Polymer Science and Technology. 2007; (Speech)
Authors: S. Bonakdar, F. Orang, M. Rafienia, A. Navvabzadeh

Comparison of the Effect of Hydrophilicity on Biocompatibility and Platelet Adhesion of Two Different Kinds of Biomaterials
Conference: Iran’s 1st International Conference on Biomaterials. 2007; (Speech)
Authors: Shahin Bonakdar, Fariba Orang, Mohammad Rafienia, Rana Imani

Gamma irradiation effects on the release of betamethasone acetate from the biodegradable in situ forming systems
Conference: The 3rd Iranian Conference of Novel Drug Delivery Systems. 2007; (Speech)
Authors: M. Rafienia, A. Jamshidi, H. Mirzadeh, H. Mobedi

Gamma irradiation effects on the release of betamethasone from the biodegradable in situ forming systems
Conference: ISPST 8th International Seminar on Polymer Science and Technology. 2007; (Speech)
Authors: M. Rafienia, H. Mirzadeh, H. Mobedi and A. Jamshidi

Influence of poly(lactide-co-glycolide) type and gamma irradiation on the betamethasone acetate release from in situ forming systems,
Conference: 34th Annual Meeting & Exposition of the Controlled Release Society. 2007; (Poster)
Authors: Mohammad Rafienia, Hamid Mobedi, Hamid Mirzadeh, Ahmad Jamshidi

Investigating Some Effective Parameters in Betamethasone Release Rate from In Situ Forming systems
Conference: 15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry (ISAC 15). 2007; (Speech)
Authors: M. Khanmohammadi. H. Nemati, M. Rafienia, A. Jamshidi

Investigation of drug release and 1H-NMR analysis of the in situ forming systems based on poly(lactide-co-glycolide)
Conference: ISPST 8th International Seminar on Polymer Science and Technology. 2007; (Speech)
Authors: Z. Mohamadnia, E. Ahmadi, M. Rafienia, H. Mobedi, A. Nouri

Micro particles formation, characterization and application of biodegradable Polyurethane for Controlled Released of Theophiline
Conference: TMS, 2007. 2007; (Speech)
Authors: M. Mahmoudi, F. Orang, M. Rafienia

Preparation and Evaluation of Blood Compatibility of Novel Epoxy-Modified Polyurethanes, Iran’s 1st International Conference on Biomaterials
Conference: Iran’s 1st International Conference on Biomaterials. 2007; (Poster)
Authors: Atefeh Solouck, Hamid Yeganeh, Mohammad Rafienia, Fariba Orang

Synthesis and characterization of biodegradable hemostas gelatin sponge for application on surgery,
Conference: Iran’s 1st International Conference on Biomaterials. 2007; (Speech)
Authors: Rana Imani, Mohammad Rafienia

Controlled delivery of Betamethasone from injectable in situ forming biodegradable PLGH system (In vitro study)
Conference: 10th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference (IPSC 2006). 2006; (Speech)
Authors: Rafienia M., Mirzade H., Mobedi H., Jamshidi A., Bonakdar S.

Evaluation of Ceftriaxone release from microspheres based on starch
Conference: 8th national Congress of Microbiology. 2006; (Poster)
Authors: Leila Sadeghzadeh, Fariba Orang, Parvize Olia, Mohamade Rafienia, Shahine Bonakdar

Conference: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران. ۲۰۰۶; (Speech)
Authors: مرتضی محمودی، فریبا اورنگ، محمد رفیعینیا و شهریار حجتی امامی

اندازهگیری زاویه تماس مایع بر روی بیومتریال با استفاده از روشهای پردازش تصاویر
Conference: هفتمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور. ۲۰۰۶; (Poster)
Authors: مهناز دلیری، حسین ربانی، محمد رفیعینیا

تاثیر تابش گاما و ماده افزودنی بر آزادسازی داروی بتامتازون از سیستم دارورسانی زیست تخریبپذیر تشکیل شونده در محل
Conference: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران. ۲۰۰۶; (Speech)
Authors: محمد رفیعینیا، حمید میرزاده، حمید موبدی، احمد جمشیدی، عاطفه پورجاهد

تعیین خصوصیات میکرواسفرهای نشاسته حاوی داروی سفتریاکسون و ارزیابی اثرات ضد میکروبی آن
Conference: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران. ۲۰۰۶; (Speech)
Authors: محمد رفیعینیا، فریبا اورنگ، شاهین بنکدار، پرویز اولیا، لیلا صادقزاده

ارزیابی رفتار رهایش داروی تئوفیلین از میکرواسفرهای پلی یورتانی و مدلسازی آن با شبکههای عصبی مصنوعی
Conference: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران. ۲۰۰۵; (Speech)
Authors: محمد رفیعینیا، فریبا اورنگ، علی مالکی، سید علی سید صالحی، فاطمه پورعظیم

بررسی رفتار رهایش داروی بتامتازون استات از سامانه دارورسانی تشکیل شونده در محل به روش HPLC
Conference: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران. ۲۰۰۵; (Speech)
Authors: محمد رفیعینیا، حمید میرزاده، حمید موبدی، احمد جمشیدی

تاثیر ترکیب فاز نرم در پلی یورتانهای گرید پزشکی بر پایه PEG و PTMO و مقایسه خواص مکانیکی و زیست سازگاری آنها
Conference: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران. ۲۰۰۵; (Speech)
Authors: سارا کریمیانپور، فریبا اورنگ، محمد رفیعینیا، شاهین بنکدار

سنتز و بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی، زیست سازگاری و خون سازگاری پلی یورتانهای زیست پایدار بر پایه BD، PTHF، MDI و ®Baysilon
Conference: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران. ۲۰۰۵; (Speech)
Authors: شاهین بنکدار، فریبا اورنگ، محمد رفیعینیا

بررسی اثر تغییر ترکیب شیمیایی برالگوی رهایش و مورفولوژی میکرواسفرهای پلی یورتان تهیه شده به روش تبخیر حلال
Conference: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران. ۲۰۰۴; (Speech)
Authors: محمد رفیعینیا، فریبا اورنگ

بررسی شیمی دنبالهدار هیل باپ و تئوریهای شکلگیری منظومه شمسی
Conference: اولین همایش نجوم و اخترشناسی استان اصفهان. ۲۰۰۳; (Speech)
Authors: محمد رفیعینیا

ترکیبات آلی در ابر میان ستارهای و دنبالهدار
Conference: دومین همایش نجوم و اخترشناسی استان اصفهان. ۲۰۰۳; (Speech)
Authors: محمد رفیعینیا

بررسی رهایش از میکروکپسولهای پلی یورتان بر پایه روغن کرچک و MDI جهت کاربردهای بیولوژیکی
Conference: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی پزشکی ایران. ۲۰۰۲; (Speech)
Authors: محمد رفیعینیا، اسماعیل جباری

بررسی الگوی رهایش از میکروکپسولهای پلی یورتانی بر پایه متیلن بیس فنیل ایزوسیانات و هگزا متیلن دی ایزوسیانات با روغن کرچک برای کنترل آزاد سازی عوامل فعال بیولوژیکی
Conference: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران. ۲۰۰۱; (Speech)
Authors: محمد رفیعینیا، اسماعیل جباری

B) JOURNAL PAPERS

Effect of Freezing and Thawing Process on Betamethasone Acetate Release from Polyvinyl alcohol Nanospheres
Journal: Solid State Phenomena. 2009;151:159-165
Authors: Shahin Bonakdar, Seyed Ali Poursamar, Mohammad Rafienia, Mohammad Shokrgozar, Afshin Farhadi, Motahhareh Hosseini

Influence of Poly (lactide-co-glycolide) Type and Gamma Irradiation on the Betamethasone Acetate Release from the In Situ Forming Systems
Journal: Current Drug Delivery. 2009;6(2):184-191
Authors: Mohammad Rafienia, Shahriar Hojjati Emami, Hamid Mirzadeh, Hamid Mobedi, Saeed Karbasi

Investigation of drug release and 1H-NMR analysis of the in situ forming systems based on poly(lactide-co-glycolide)
Journal: Polymers for Advanced Technologies. 2009;20(1):48-57
Authors: Z. Mohamadnia, E. Ahmadi, M. Rafienia, H. Mirzadeh and H. Mobedi

A Study of Starch Addition on Burst Effect and Diameter of Polyurethane Microspheres Containing Theophiline
Journal: Polymers for Advanced Technologies. 2008;19(3):167-170
Authors: Morteza Mahmoudi, Fariba Orang and Shahriar Hojjati Emami, Mohammad Rafienia

Comparison of the effect of hydrophilicity on biocompatibility and platelet adhesion of two different kinds of biomaterials
Journal: IRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES. 2008;4(1):37-44
Authors: BONAKDAR SH.,ORANG F.,RAFIEINIA M.,IMANI R.

Investigation of drug release from biodegradable polymeric delivery system by infrared spectrometry
Journal: International Journal of Polymer Analysis and Characterization. 2008;13(5):353-368
Authors: Mohammadreza Khanmohammadi, Hossien Nemati, Mohammad Rafienia, Ahmad Jamshidi, Amir Bagheri Garmarudi

Preparation and Evaluation of Blood Compatibility of Novel Epoxy-Modified Polyurethanes
Journal: Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2008;4(4):281-288
Authors: Atefeh Solouck, Hamid Yeganeh, Mohammad Rafienia, Fariba Orang

Synthesis and Characterization of Biodegradable Hemostat Gelatin Sponge for Surgery Application
۲۰۰۸;۴(۳):۲۰۱-۲۰۸
Authors: Rana Imani, Mohammad Rafienia, Shahriar Hojjati Emami, Maryam Kabiri, Mohsen Rabbani

Synthesis, Characterization and Preliminary Investigation of Blood Compatibility of Novel Epoxy-modified Polyurethane Networks
Journal: Journal of Bioactive and Compatible Polymers. 2008;23(3):276-300
Authors: Hamid Yeganeh, Fariba Orang, Atefeh Solouk, and Mohammad Rafienia

Evaluation of Ceftriaxone Releasing from Microspheres Based on Starch Against Salmonella spp.
Journal: Biotechnology. 2007;6(4):597-600
Authors: Parviz Owlia, Leila Sadeghzadeh, Fariba Orang, Mohamad Rafienia and Shahin Bonakdar

In Vitro Evaluation of Drug Solubility and Gamma Irradiation on the Release of Betamethasone under Simulated In Vivo Conditions
Journal: Journal of Bioactive and Compatible Polymers. 2007;22(4):443-459
Authors: Mohammad Rafienia, Hamid Mirzadeh, Hamid Mobedi, Ahmad Jamshidi

Preparation and Characterization of Polyurethane Microspheres Containing Theophiline
Journal: Journal of Bioactive and Compatible Polymers. 2006;21(9):341-349
Authors: Mohammad Rafienia, Fariba Orang and Shahriar Hojjati Emami

C) BOOKS

An introduction to Tissue-Biomaterial Interactions
۲۰۰۸; (Translation, in Farsi)

Biomaterials Principles and Applications
۲۰۰۸; (Translation, in Farsi)

Encyclopedia of Biomedical Engineering
۲۰۰۸; (Compilation, in Farsi)

Nanoparticles and their application in controlled release of biological agents
۲۰۰۳; (in Farsi)
Authors: Shahriar Sharifi, Mohammad Rafienia, Esmal Jabari

THESES SUPERVISION

۲۰۰۷ – ۲۰۰۷ In Vivo Evaluation of Betamethasone and Betamethasone Acetate Release from Injectable In Situ Forming PLGA Implant
Supervisors: Mohammad Rafienia, Hamid Mobedi (me as Supervisor)
Place: Amirkabir University of Technology

۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ Evaluation of Theophine Release from Starch Microspheres
Supervisors: Mohammad Rafienia, Fariba Orang (me as Supervisor)
Place: Amirkabir University of Technology

۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ Synthesis & Characterization of Biodegradable Hemostat Gelatin Sponge by Carbodiimide for Surgery Application
Supervisors: Mohammad Rafienia, Shahriar Hojjati Emami (me as Supervisor)
Place: Amirkabir University of Technology

۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ Synthesis & Characterization of Biodegradable Hemostat Gelatin Sponge by Glutaraldehyde for Surgery Application
Supervisors: Mohammad Rafienia, Shahriar Hojjati Emami (me as Supervisor)
Place: Amirkabir University of Technology

۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ Evaluation of Betamethasone and Betamethasone Acetate Release from In Situ Forming Drug Delivery Systems based on PLGA (50/50) and PLGA (75/25)
Supervisors: Mohammad Rafienia, Hamid Mobedi (me as Supervisor)
Place: Amirkabir University of Technology

۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ Synthesis of Biodegradable Polyurethane Microspheres to Controlled Release of Theophiline
Supervisors: Fariba Orang (me as Advisor)
Place: Amirkabir University of Technology

۲۰۰۴ – ۲۰۰۵ Synthesis and Characterization of Novel Biocompatible Polyurethanes and Evaluation of Their Blood Compatibility
Supervisors: Hamid Yeganeh, Fariba Orang (me as Advisor)
Place: Amirkabir University of Technology

۲۰۰۳ – ۲۰۰۵ Synthesis and Characterization of Biomedical Polyurethane based on MDI and Improving Properties Related to Suitable Diol
Supervisors: fariba orang (me as Advisor)
Place: Amirkabir University of Technology

۲۰۰۳ – ۲۰۰۴ Measuring Contact Angle of Liquid with Surface
Supervisors: mohammad rafienia, hosein rabani (me as Supervisor)
Place: Amirkabir University of Technology

THEORIES, DISCOVERIES AND INVENTIONS

۲۰۰۸ In situ forming drug delivery system based on poly lactic-glycolic acid in order to release corticosteroid drugs
Pioneers: Mohammad Rafienia- Arash Momeni Borujeni

۲۰۰۷ Making Biodegradable Hemostat Gelatin Sponge for Surgery Application
Pioneers: Rana Imani, Mohammad Rafienia

HONORS, PRIZES AND AWARDS

۲۰۰۷ Ranked 1nd in the Ph.D. courses in Biomedical Engineering
From Amirkabir University of Technology

۲۰۰۷ Ranked 1nd in the Ph.D. research studies in Biomedical Engineering
From Amirkabir University of Technology

۲۰۰۱ Ranked 2nd in the M.Sc. courses in Biomedical Engineering, Amirkabir University of Technology
From Amirkabir University of Technology

۱۹۹۸ Ranked 3nd in the B.Sc. courses in Materials Engineering, Isfahan University of Technology
From Isfahan University of Technology

RESEARCH INTERESTS

Biodegradable Materials
Injectable Biodegradable scaffolds, Biodegradable Hydrogels, Biopolymers, Biodegradable Photo-Polymerizable Polymers, Biodegradable Biocomposites

Biomaterials
Biocomposites, Bioceramics, Biocompatibility, Hemocompatibility, Sterilization Methods, Dental Materials, Surgical Alloys, porous metals, Surface Treatment of Biomaterials, Orthosis and Prosthesis

Drug delivery systems
In situ forming systems, Micro and Nano capsulation, Vaccine delivery, Drug Delivery in Tissue Engineering, Applications of Artificial Neural Networks in Drug Delivery

Material Science
Advanced materials, Composites, Shape Memory alloys, Selection of Materials

Multidisciplinary Scientific Researches

Tissue Engineering
Design and Fabrication of Biodegradable Scaffolds, Stem Cells, Environmental Factors, Regenerating of Different Tissues, Bioreactor Design