داوود قلیچی

_______________________________________
سوابق تحصیلی
1-مدرک کارشناسی شیمی کاربردی -سال 73-معدل:35/14
2-مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی-سال 83-معدل:71/15
3-فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی با گرایش MBA در دانشگاه تهران
4- فارغ التحصیل دوره MBA
دوره های گذرانده شده:
1-حسابداری مالی برای مدیران غیرمالی -بمدت 20 ساعت –در پارک علم وفناوری استان سمنان
2- مدیریت مالی برای مدیران-بمدت 20 ساعت-درپارک علم وفناوری استان سمنان
3- مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی – مرکزآموزش بازرگانی (وزارت بازرگانی)
4-نگهداری وتعمیرات ونقش آن دربهره وری-بمدت 10ساعت-در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سمنان
5-بررسی آثارالحاق ایران به سازمان تجارت جهانی –بمدت 8 ساعت –درمرکزآموزش وتحقیقات صنعتی ایران
6-مانیتیورینگ فرآیند آموزش -بمدت 16 ساعت-در موسسه آموزشی وپژوهشی وزارت صنایع ومعادن
7- دوره  DOE-بمدت 8ساعت-شرکت خدمات علمی صنعتی ایران
8- دوره CIP- بمدت 8ساعت-شرکت خدمات علمی صنعتی ایران
9- دوره QFD- بمدت 8ساعت-شرکت خدمات علمی صنعتی ایران
10- دوره  QFD- بمدت 16ساعت- در موسسه آموزشی وپژوهشی وزارت صنایع ومعادن
11- دوره BM- بمدت 8ساعت-شرکت خدمات علمی صنعتی ایران
12- دوره مهندسی مجدد- بمدت 8ساعت-شرکت خدمات علمی صنعتی ایران
13- دوره آشنایی با مفاهیم ورویه های جایزه ملی بهره وری وتعالی سازمانی – موسسه مطالعات بهره وری ومنابع انسانی
14- دوره کالیبراسیون مقدماتی وپیشرفته–بمدت 24 ساعت-درموسسه آموزشی وپژوهشی وزارت صنایع ومعادن
15-دوره بهبودمستمر ونظام آراستگی(5s) – بمدت 8ساعت-در موسسه آموزشی وپژوهشی وزارت صنایع ومعادن
16-حضور در work shop با موضوعیت ERP(مدیریت منابع سازمان)
وارائه مقاله با عنوان :ERP یاسیستم های برنامه ریزی منابع درکارخانجات قند
17- دوره مدیریت انرژی در سازمان بهره وری انرژی ایران(تبریز)
18-طی دوره واخذ تاییدیه عضویت درکمیته های طبقه بندی مشاغل ازوزارت کارواموراجتماعی
19-طی دوره و عضویت در یکی از شعب شورای حل اختلاف شاهرود بمدت سه سال
20- منتخب مدیران شهرستان بعنوان نماینده کارفرمایان و عضویت در هیات حل اختلاف اداره کارواموراجتماعی شهرستان شاهرود بمدت 7 سال واکنون
21-منتخب مدیران استان بعنوان نماینده کارفرمایان وعضویت در هیات موضوع ماده 22 قانون نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی کار استان سمنان بمدت 2 سال واکنون
22-طی دوره آشنایی با ایرانکد-شرکت داناپژوه تهران
سوابق کاری:
1-مسئول اداره صنایع ومعادن شهرستان شاهرود –بمدت 4 سال
2-مسئول بخش ارتباط باصنعت درپژوهشکده شاهرود(سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران)-بمدت 2سال
3-سرپرست  کارخانه ،سرپرست  امورمالی واداری ، مسئول  پروژه ERP،مدیرانرژی ومحیط زیست کارخانه قند شاهرود-8سال واکنون
4-یکی از موسسین وعضو هیات مدیره ومدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شاهرود رهاورد طی سالهای 83 تا85
5-مس ومدیر شرکت نام آوران صنعت وتجارت نارین(بامسئولیت محدود) –
حیطه کاری شرکت :امور صنعت ومعدن ( مشاوره در امرسرمایه گذاری ،ثبت شرکتهاوتهیه طرحهای توجیهی فنی واقتصادی  ونماینده شرکت راهنما صنعت ایرانیان دراستان سمنان)،امورمحیط زیست (تهیه طرحهای ارزیابی محیط زیستی –نماینده شرکت محیط پایشگران ایرانیان دراستان سمنان)،امورانرژی (مشاوره وممیزی انرژی-نماینده شرکت پتروپایدار انرژِی دراستان سمنان)،آموزش(مدیریت،منابع انسانی،حسابداری)
6-آزمونگر وناظر آزمونهای سازمان فنی وحرفه ای استان سمنان در دروس صنعتی (مدیرتولید)،مدیریتی ،مالی واداری،کارآفرینی
7-عضوانجمن بهره وری ایران
سوابق تدریس
1- تدریس دردانشگاه جامع علمی کاربردی طی سالهای 82،87،88،89،90،91 و سالجاری (دانشگاه جامع علمی کاربردی بسطام ، دانشگاه جامع علمی کاربردی بیارجمند ، دانشگاه جامع علمی کاربردی البرز شرقی) ودانشگاه غیرانتفاعی برآیند شاهرود
1-1 :دروس رشته مدیریت: کارآفرینی ، آشنایی با استاندارد، کسب وکارازدیدگاه اسلام
1-2 :دروس رشته حسابداری : حسابداری خدماتی وبازرگانی،قوانین ومقررات مالی مادر،مدیریت مالی،اصول تنظیم وکنترل بودجه،اقتصادخرد،زبان تخصصی حسابداری،حسابداری شرکتهای سهامی،سیستم رایانه ای حسابداری ، مدیرتولید
1-3 :دروس رشته بازاریابی : اصول بازاریابی ، بازارشناسی
1-4 :دروس رشته بازرگانی : سازمانهای مالی وپولی وبین المللی ، بازرگانی بین الملل ،روابط کار درصنعت ،تحقیق در عملیات
1-5 :دروس رشته مدیریت صنعتی :مدیریت تولید،برنامه ریزی وکنترل ،طرح ریزی واحدهای صنعتی
2- تدریس در آموزشگاههای تحت پوشش سازمان فنی وحرفه ای
1-2-دوره های تدریس شده: مدیر صنفی ،امورقراردادها، برنامه ریزی وکنترل تولید، مدیرحسابداری مالی ، بازاریابی ،حسابداری با کامپیوتر، تکریم ارباب رجوع ومشتری مداری،کارآفرینی،قانون نظام صنفی وقوانین کار وتجارت ، بیمه ومالیات ، آشنایی با نمایشگاه ونحوه شرکت در آن