هیات علمی آکادمی

خرداد ۴, ۱۳۹۵

01

آکادمی مجازی ایرانیان از برجسته ترین متخصصان و اساتید ایرانی داخل و خارج کشور در رشته های مختلف بهره می برد که هر کدام دارای سابقه کاری موثر در رشته خود می باشند:

مسعود رضائی سامان کندیمحمد آکوچکیان

عبد الرسول تقوائی

sadeghi
اشکان صادقی محمد رفیعی نیامهدی منصوری زاده
حمید رضا فاردارصابر میرزائینفیسه وکیلی
داوود قلیچی

یاسمن تعصب

شیرین نیری
داریوش اسماعیلیبتول آقابابایی سامانیغزال منصوری
khademorezamoslehi01
محمد علی مهبدعلی خادم الرضا حمید رضا مصلحی