01

تقویم آموزشی – اجرائی آکادمی مجازی ایرانیان

محل اجرا

زمان

عنوان

کلاسهای دوره آنلاین MBA
11 خرداد 98
شروع ترم 2 دوره 26
کلاسهای دوره آنلاین MBA
11 خرداد 98
شروع ترم 3 دوره 25
آکادمی مجازی ایرانیان
24 تیر  98
شروع دوره بیست و هفتم MBA
مجتمع نیایش
5 تیر  98
مراسم بیست و دومبن سالگرد تاسیس آکادمی ایرانیان
آکادمی مجازی ایرانیان
مرداد  98
انتشار ویرایش جدید کتاب خلق محصول ناب
آکادمی مجازی ایرانیان
5 تیر  98
انتشار کتاب صوتی 10 فرمان رهبری پیروزمندانه
مرکز کارآفرینی هاب اصفهان
16 شهریور 98
MBA Sharks 2019
کلاسهای دوره آنلاین MBA
شهریور 98
شروع ترم 3 دوره 26
تهران
26 تا 31 شهریور
 کارگاه ترکیبی Business Sharks
آکادمی مجازی ایرانیان
5 مهر 98
انتشار نسخه جدید استاد اپ
آکادمی مجازی ایرانیان
10 مهر 98
شروع کارگاه آنلاین خلق محصول ناب
آکادمی مجازی ایرانیان
15 مهر 98
شروع دوره بیست و هشتم MBA
کلاسهای دوره آنلاین MBA
آبان 98
شروع ترم 2 دوره 26
آکادمی مجازی ایرانیان
دی 98
شروع دوره بیست و نهم MBA
کلاسهای دوره آنلاین MBA
بهمن 98
شروع ترم 2 دوره 27
کلاسهای دوره آنلاین MBA
اسفند 98
شروع ترم 3 دوره 26